algemene voorwaarden  zoz publicaties

1.  TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen en/of diensten door zoz publicaties te Amsterdam, verder aangeduid als zoz. Waar nodig wordt daarbij onderscheid gemaakt naar verschillende relaties:
* Particulieren, bedrijven of instellingen die voor eigen gebruik één of meer exemplaren van een uitgave aankopen bij zoz; verder aangeduid als directe aankoop.
* Bedrijven die meerdere exemplaren van een uitgave aankopen bij zoz voor verkoop aan derden; verder aangeduid als wederverkoop.
* Bedrijven of instellingen die door zoz een tekstproductie laten vervaardigen voor eigen gebruik; verder aangeduid als maatwerk.
Aanvullingen op en wijzigingen van deze voorwaarden kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen en dient uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.  

2.  PRIJSOPGAVE
zoz komt met de relatie een vaste prijs overeen voor de in de aanbieding omschreven goederen en/of diensten.
* Voor directe levering wordt een vaste stuksprijs vastgesteld inclusief BTW en eventuele andere heffingen, identiek aan de verkoopprijs bij wederverkoop. Eventuele extra kosten voor verpakking, verzending, administratie etc. worden in het aanbod (advertentie, website etc.) omschreven. Bij afname van meerdere exemplaren worden vaste kortingen gehanteerd.
* Voor wederverkoop ontvangt de relatie een schriftelijke aanbieding waarin een vastgestelde verkoopprijs inclusief BTW en eventuele andere heffingen wordt vermeld alsmede een staffelkortingpercentage. Indien recht op retour wordt overeengekomen zal ook de retourvergoeding in de aanbieding omschreven worden. Bij wederverkoop mag uitsluitend de door zoz voorgeschreven verkoopprijs worden gehanteerd. Voor kortingen en andere afwijkingen van de voorgeschreven verkoopprijs moet vooraf schriftelijke toestemming door zoz verleend worden.
* Voor maatwerk is de aanbieding van zoz een projecttarief exclusief BTW waarin alle capaciteits-, materiaal-, licentie- en overige kosten zijn inbegrepen. De calculatie waarop dit tarief is gebaseerd wordt desgevraagd overlegd.
Eventuele goederen en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van relatie door zoz moeten worden geleverd, zullen indien hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan relatie in rekening worden gebracht. Dit is het geval wanneer eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van relatie ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet in volle omvang of onvoldoende duidelijk aan zoz kenbaar zijn gemaakt, danwel bij tekortschietende medewerking van relatie bij de uitvoering van de overeenkomst.
zoz is ook gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien zoz niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan relatie toe te rekenen oorzaken.
Indien aantoonbaar 20% of minder goederen en diensten worden geleverd dan overeengekomen, zal zoz de relatie op basis van nacalculatie een vergoeding geven danwel minder in rekening brengen.
Prijsopgaven door zoz voor het verrichten van maatwerk zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen, tenzij anders is aangeboden.

3.  OPDRACHT
Een overeenkomst komt tot stand zodra zoz een opdracht heeft ontvangen.
Als opdracht wordt erkend:
* een door de relatie ondertekende brief waarin wordt ingestemd met de aanbieding van zoz.
* een door de relatie ondertekende fax waarin wordt ingestemd met de aanbieding door zoz en waarvan kan worden vastgesteld dat deze door de relatie is verstuurd.
* een door de relatie verstuurd email-bericht waarin wordt ingestemd met de aanbieding door zoz en waarvan kan worden vastgesteld dat deze door de relatie is verstuurd; hiertoe zal zoz een emailbericht ter bevestiging sturen dat de relatie stilzwijgend kan accepteren. Deze opdrachtvorm wordt uitsluitend geaccepteerd voor directe aankoop.

4.  LEVERING
* Directe levering vindt plaats per TPG-Post of koerier, maximaal zeven werkdagen na ontvangst van de opdracht.
* Levertijd en leverwijze voor wederverkoop wordt in de aanbieding omschreven.
* In de aanbieding door zoz voor maatwerk worden levertijd en leverwijze (o.a. media en bestandformaat) omschreven. De levertijden voor maatwerk zijn indicatief.
De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt zoz niet in verzuim. In aanvulling op hetgeen in de wet benoemd is, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van zoz op: tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen als gevolg van arbeidsongeschiktheid en vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan zeven werkdagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. zoz behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

5.  FACTURERING EN BETALING
Bij directe leveringen is factuur bijgevoegd. Levering voor wederverkoop en van maatwerk wordt maandelijks achteraf gefactureerd. Alle facturen zullen door relatie inclusief BTW op de door zoz aan te wijzen girorekening worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
Relatie dient eventuele bezwaren tegen de factuur van zoz binnen de betalingstermijn schriftelijk aan zoz kenbaar te maken, bij gebreke waarvan relatie geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
Indien relatie de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal relatie over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien relatie na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval relatie naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding alle kosten verband houdende met de inning van deze vordering.

6.  GARANTIE
Indien goederen niet voldoen aan de door zoz aangeboden specificaties dient de relatie dit binnen zeven werkdagen kenbaar te maken. Naar keuze van de relatie worden de goederen door zoz vervangen of teruggenomen en gecrediteerd.
Eventuele garantie op maatwerk wordt omschreven in de aanbieding.

7.  GEGEVENSBEHEER EN VERTROUWELIJKHEID
zoz zal van de relatie uitsluitend de gegevens vastleggen die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht. De beheerde persoons- en bedrijfsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of van een vordering.
zoz zal alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim houden. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door de relatie als zodanig is aangeduid.

8.  EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten op het door zoz vervaardigde materiaal berusten bij zoz. De relatie in wiens opdracht maatwerk is vervaardigd, verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing van het materiaal in zijn bedrijf of instelling. Het vervaardigde materiaal mag door de relatie uitsluitend worden gebruikt voor het doel en op de wijze die in de aanbieding is vermeld. Het door relatie aanbrengen van wijzigingen in het door zoz vervaardigde materiaal mag uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
zoz zal de relatie vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door zoz aangeleverde teksten of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom, onder de  voorwaarde dat de relatie zoz onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door zoz aangeleverde teksten of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel eigendom of indien naar het oordeel van zoz een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal zoz het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van zoz wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van derden is uitgesloten. 

9.  AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARINGEN EN UITSLUITINGEN
Voor zover zoz bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan zoz op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties. Indien de aansprakelijkheid van zoz voor schade van relatie al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
Iedere aansprakelijkheid van zoz voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
De relatie staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.

10.  WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
zoz behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien relatie een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

11.  KLACHTEN, GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Bij klachten over de door zoz geleverde goederen en diensten moet de relatie zich wenden tot de uitgever, de heer Johan Oenen. Binnen zeven werkdagen ontvangt een bevestiging over de wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden.
Geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. zoz en relatie zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de ongeldige bepalingen in acht worden genomen.
Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

(c) 1999 zoz publicaties Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Laatste wijziging: 18 oktober 1999

(U kunt ook een mailtje sturen voor een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden).